Obowiązek informacyjny RODO

Poniższe informacje stanowią zwięzły, zrozumiały i przejrzysty przegląd zasad przetwarzania danych osobowych, zawartych w Polityce Prywatności, w odniesieniu do Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania, a także Twoich praw związanych z tym procesem, zgodnie z wymogami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych oraz podmiotów zaangażowanych w ten proces znajdują się w wyżej wymienionej Polityce Prywatności.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma Uninur Artur Rosołowski prowadząca działalność pod adresem ul. Wolności 1/IV, 44-109 Gliwice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6311714354, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Listownie– pod adresem pocztowym: Uninur Artur Rosołowski, ul. Wolności 1/IV, 44-109 Gliwice
 • E-mailowo– nurkowanie@uninur.com
 • Telefonicznie– +48 731 720 815
 • Poprzez formularz kontaktowy– dostępny w serwisie internetowym pod adresem: https://uninur.com/kontakt

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą odwiedzających serwis internetowy,

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie gromadzone są dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, login, adres e-mail, numer telefonu, adres IP i inne informacje podane dobrowolnie przez użytkowników. Szczegółowy zakres danych przetwarzanych w serwisie jest opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Obsługa zapytań przesłanych poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie,
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz Ochrony Danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

W większości przypadków, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług w zależności od rodzaju celów, do których dane zostały użyte.

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Administrator jest głównym odbiorcą danych. Jednakże, przetwarzanie danych może być zlecone innym podmiotom, którzy świadczą usługi na rzecz Administratora w celu zapewnienia ciągłości działania Serwisu. Do takich podmiotów zaliczyć można między innymi: • Firmy hostingowe, które zapewniają usługi hostingowe lub pokrewne dla Administratora

 • Firmy serwisowe i wsparcia IT, które zajmują się konserwacją lub utrzymaniem infrastruktury IT

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.